Práce

Kdy můžete dostat nebo naopak podat okamžitou výpověď?

Ačkoliv je zvykem, že po výpovědi z pracovního poměru následuje několikaměsíční výpovědní lhůta, v některých případech mohou zaměstnanec i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr okamžitě. Není třeba, aby druhá strana s rozvázáním pracovního poměru souhlasila, avšak zaměstnanec má právo se odvolat. 

Kdy ji může podat zaměstnanec 

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr ze dvou důvodů. Prvním z nich je vážné ohrožení zdraví zaměstnance bez možnosti vykonávání jiné práce, a to na základě lékařského posudku. V praxi to znamená, že se mohly objevit vážné zdravotní komplikace a při setrvání na původní pozici by zaměstnanec vážně ohrožoval své zdraví. Po předložení lékařské zprávy má zaměstnavatel 15 dní, aby mu našel jinou, vyhovující pozici, jinak může zaměstnanec okamžitě skončit pracovní poměr. 

Druhý důvod, který uvádí zákon, je situace, kdy zaměstnavatel přestal řádně vyplácet zaměstnanci mzdu za vykonanou práci. Pokud mzda nebyla vyplacená do 15 dnů po období splatnosti, může zaměstnanec okamžitě pracovní poměr ukončit. Toto období je definované jako kalendářní měsíc po měsíci, kdy zaměstnanec práci vykonal. Pokud vám tedy výplata měla přijít například v květnu, můžete okamžitou výpověď podat až 16. června. 

Kdy ji může podat zaměstnavatel 

Zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzený k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo pokud byl odsouzený pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkonů k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. 

Druhým důvodem je stav, kdy zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil pracovní povinnost, například kdy odcizil nebo poškodil majetek zaměstnavatele. Spadá sem také napadení jiných zaměstnanců nebo samotného zaměstnavatele či dlouhodobá neomluvená absence. Pracovní poměr takto nelze skončit se zaměstnancem na rodičovské dovolené.